phân tầng xã hội

Vĩnh Long: Sự phân tầng xã hội có khuynh hướng đi lên trong nền kinh tế thị trường

GS. Nguyễn Công Bình Trong khi Nhà nước khuyến khích mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, các hộ sản xuất kinh doanh cũng nương nhờ theo đó để vượt khó khăn và giảm nghèo. Họ nhấn mạnh đến một chiến lược mới của mình trong nền kinh more »