chuyện bác ba phi

Thủ pháp nói quá trong chuyện Bác Ba Phi

Huỳnh Công Tín Nói quá (khoa trương) là một thủ pháp nghệ thuật thường được dùng trong các sáng tác nghệ thuật dân gian, như trong truyện kể, ca dao, hò, vè… Nói quá không phải là không nói có, có nói không, mà là cường điệu, nâng quy mô những hiện tượng được miêu more »