Chủ động tăng cường phổ biến thông tin tin cậy, chính xác

Ngoài việc lập các trang web, blog phản động nhằm công phá vào nền tảng tư tưởng văn hóa ở nước ta, thời gian qua, các thế lực thù địch và phản động còn dùng chiêu bài “tung hỏa mù” rất nhiều thông tin thật-giả, trắng-đen, phải-trái lẫn lộn. Do vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải chủ động cung cấp đầy đủ thông tin chính thống, tin cậy cho người dân. Bởi vì, khi chiếm lĩnh hoàn toàn được dòng thông tin chính thống mới có thể làm chủ được mặt trận tư tưởng.

Không để những kẽ hở và khoảng trống thông tin

Những năm qua, phần lớn các cơ quan báo chí trong nước đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nh