Bình Luận Văn Nghệ

Chủ động tăng cường phổ biến thông tin tin cậy, chính xác

Ngoài việc lập các trang web, blog phản động nhằm công phá vào nền tảng tư tưởng văn hóa ở nước ta, thời gian qua, các thế lực thù địch và phản động còn dùng chiêu bài “tung hỏa mù” rất nhiều thông tin thật-giả, trắng-đen, phải-trái lẫn lộn. Do vậy, hơn lúc nào hết, more »