Căn nguyên của sự nghèo đói tại vùng Đồng Nam Á

 Anthony Reid

Ngô Bắc dịch

 

Nguồn: Anthony Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia, nhà xuất bản Silkworm Books :Chiang Mai, Thailand, 1999, Chapter Ten: The Origins of Southeast Asian Poverty, các trang 217-234.